Zadzwoń
logo
Zadzwoń

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Kago-Dent S.C., Katarzyna Głowacka, Małgorzata Milak, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jaskółcza 18 lok. 1A, 85-308 Bydgoszcz, e-mail: [email protected]

 1. Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Administratora, jest Sebastian Rybicki. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych:
 1. Państwa dane osobowe, uzyskane podczas rejestracji, będziemy wykorzystywać w celu wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych. Obowiązki te są określone w przepisach prawa regulujących działalność podmiotów leczniczych, w szczególności ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO).
 2. Dane osobowe będziemy wykorzystywać przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przez okres, w którym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują nam przechowywać dokumentację medyczną.W zależności od rodzaju dokumentacji będzie to czas nawet do 30 lat.
 3. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 5. Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych .
 6. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osób upoważnionych przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
 • innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie przez naszą placówkę świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu medycznego);
 • innym podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu (np. laboratoriom medycznym, biuru rachunkowemu).
 1. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.